heit&mem

Strielje as kleare sinneskyn,

Strielje as kleare sinneskyn,

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Strielje as kleare sinneskyn,
mei jim bliere eachjes it libben yn.
Bring freonskip, leafde en nocht
dat elk bliid wurdt dy’t jim sjocht.