heit&mem

Strielje as kleare sinneskyn

Strielje as kleare sinneskyn

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Strielje as kleare sinneskyn
mei dyn bliere eachjes it libben yn
Bring freonskip, leafde en nocht
dat elk bliid wurdt dy’t dy sjocht