heit&mem

Strielje

Strielje

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Strielje
as kleare sinneskyn,
mei dyn bliere eachjes
it libben yn!