heit&mem

Stil wêze en belibje

Stil wêze en belibje

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Stil wêze en belibje
in minske
in bern
in nij libben
dierber en sa bysûnder
in grut godswûnder