heit&mem

Skiere fûgel

Skiere fûgel

Dieuwke van der Meer 4 juni 2015

Der bestiet gjin tiid
en der binne gjin wurden.
De grutte stilte falt,
ferslein en stom.
Yn ‘e loft in skiere fûgel.
hy komt net wer werom.
– Auck Peanstra