heit&mem

Skielk ast in âld wyfke bist

Skielk ast in âld wyfke bist

Sietske Zwart 15 december 2014

Skielk ast in âld wyfke bist
en net safolle mear fan earder witst,
krij dan dit boekje der mar by,
dan belibbest alles wer opnij.

Auck Peanstra
(Ut: “Fiif dogeneaten yn in sok”, Ljouwert, 2004)