heit&mem

Sjong mar ta

Sjong mar ta

Dieuwke van der Meer 25 november 2014

Sjong mar ta
en dûnsje bliid!
God hâldt fan dy!