heit&mem

Sjoch net by grutte minsken op,

Sjoch net by grutte minsken op,

Dieuwke van der Meer 25 november 2014

Sjoch net by grutte minsken op,
fertrou do mar op God.
Want al dy sterke Goliat’s
lizze fan ien stientsje plat!