heit&mem

Sjoch myn leave pop,

Sjoch myn leave pop,

Dieuwke van der Meer 9 januari 2015

Sjoch myn leave pop,
de datum stiet derop!

Troch Diet Huber
(Ut: “Fryske Poesyalbumferskes” Ljouwert 1979)