heit&mem

Safolle leafde yn dit wûnder

Safolle leafde yn dit wûnder

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Safolle leafde yn dit wûnder,
safolle lok troch Him oan ús jûn.
Safolle blydskip om in berntsje sa lyts
safolle moais om tankber foar te wêzen.