heit&mem

Sa trou as in hûntsje.

Sa trou as in hûntsje.

Dieuwke van der Meer 20 maart 2015

Sa trou as in hûntsje.
Sa sêft as poes Bûntsje.
Sa tink ik oan dy.
Doch do it oan my.

Troch Marijke Haaima-Hoekstra
(Ut: “Ta in oantinken fan” Ljouwert, 1981)