heit&mem

Sa sear

Sa sear

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

It mocht net sa wêze,
no bist der net mear.
Lyts leaf jonkje/famke,
it docht sa sear.