heit&mem

Sa lyts en sûn

Sa lyts en sûn

Dieuwke van der Meer 17 juli 2015

Sa lyts en sûn
troch de Skepper
oan ús jûn.
Hâld it yn Jo hân, o Hear,
lit it libje ta Jo ear.