heit&mem

Sa lyts ast bist

Sa lyts ast bist

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Sa lyts ast bist
sa grut is ’t wûnder fan it libben
nimmen hat dy oant no ta kend
allinnich God, Hy hat dy oan ús jûn