heit&mem

Sa leaf en tear

Sa leaf en tear

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

As in ingeltsje, sa leaf en tear
sa waardsto by ús brocht.
No slachsto dyn wjukken út
en giest werom nei ’t ljocht.