heit&mem

Sa as de stjerren blinke,

Sa as de stjerren blinke,

Sietske Zwart 15 december 2014

Sa as de stjerren blinke,
en skine yn de jûn,
lit ek dyn ljochtsje sa striele,
tichtby en fier yn ’t rûn.
Dan silste seine bringe,
yn mannich minske hert.
Dyn ljocht mei blidens drage,
en útgean kin ’t net.