heit&mem

Sa as de blom de sinne lûkt

Sa as de blom de sinne lûkt

Dieuwke van der Meer 25 november 2014

Sa as de blom de sinne lûkt
de fisk yn ’t kleare wetter dûkt
de ljurk de blauwe loft yn kliuwt
de wite wolk omhegen driuwt
dat sa dyn herte, from en frij
Gods hillige wegen sykje mei!