heit&mem

Rom bom rommele bom

Rom bom rommele bom

Sietske Zwart 15 december 2014

Rom bom rommele bom
Tryntsje wurdt skielk in tamboer
Dan rint se by de muzyk foaroan.
wat heart dat wûnderskoan.