heit&mem

Pine sil er nea wer kenne,

Pine sil er nea wer kenne,

Sietske Zwart 28 augustus 2015

Pine sil er nea wer kenne,
it ljocht kaam him temjitte.
Hy hat it goed no, ticht by God,
en wy sille him nea ferjitte.