heit&mem

Op myn teantsjes sjoch ik oer de râne fan ‘e widze.

Op myn teantsjes sjoch ik oer de râne fan ‘e widze.

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Op myn teantsjes sjoch ik oer de râne fan ‘e widze.
Dach lyts suske/broerke, ik fyn dy leaf.