heit&mem

Op myn teantsjes sjoch ik oer de râne fan de widze.

Op myn teantsjes sjoch ik oer de râne fan de widze.

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Op myn teantsjes sjoch ik oer de râne fan de widze.
Dach leaf lyts suske, ik fyn dy leaf!