heit&mem

Op in foar ús fierste betiid momint hat syn Hear him roppen en opnommen yn Syn ivichheid, myn ynlik leave man en ús leave soarchsume heit en pake

Op in foar ús fierste betiid momint hat syn Hear him roppen en opnommen yn Syn ivichheid, myn ynlik leave man en ús leave soarchsume heit en pake

Joukje de Jong 9 november 2016

Op in foar ús fierste betiid momint hat syn Hear him roppen en opnommen yn Syn ivichheid, myn ynlik leave man en ús leave soarchsume heit en pake