heit&mem

Op ‘e wjukken fan ‘e wyn

Op ‘e wjukken fan ‘e wyn

Sietske Zwart 15 december 2014

Op ‘e wjukken fan ‘e wyn
stjoere wy dy in trompke,
der sitte de bêste winsken yn
fan muoike en fan omke.

Diet Huber
(Ut: “Fryske Poesyalbumferskes”, Ljouwert 1979)