heit&mem

Op ‘e tiid

Op ‘e tiid

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Op ’e tiid sprekke
op ’e tiid swije
op ’e tiid leavje
en triennen feie.
Yn berou
sykje nei harmonije:
dat ’s foar altyd
man en frou.

– Ytsje Hettinga