heit&mem

Op ´e nij in grut wûnder

Op ´e nij in grut wûnder

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Op ’e nij in grut wûnder
in lyts en leaf berntsje derby.
Wat binne wy tankber
wy binne sa wiis mei dy.