heit&mem

Op ´e nij in grut wûnder

Op ´e nij in grut wûnder

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Op ´e nij in grut wûnder
in lyts en leaf berntsje der by.
Wat binne wy tankber
wy binne sa wiis mei dy.