heit&mem

Op ´e nij in grut wûnder

Op ´e nij in grut wûnder

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Op ’e nij in grut wûnder
in twadden (tredden, fjirden) derby.
Op ’e nij dit moaie gefoel
wat binne wy bliid mei dy.