heit&mem

Op dit lytse albumblêd

Op dit lytse albumblêd

Dieuwke van der Meer 14 december 2014

Op dit lytse albumblêd
wol ‘k allinne skriuwe:
Lit, wat ek feroarje mei,
ús freonskip altyd bliuwe!

Troch W. Dykstra-Talsma
(Ut: “Albumferskes”, Ljouwert 1962)