heit&mem

Op 7 maart 1996 kaam der in ein oan it ierdske libben fan myn leave, dappere frou, ús bêste mem

Op 7 maart 1996 kaam der in ein oan it ierdske libben fan myn leave, dappere frou, ús bêste mem

Joukje de Jong 9 november 2016

Op 7 maart 1996 kaam der in ein oan it ierdske libben fan myn leave, dappere frou, ús bêste mem