heit&mem

Op 20 augustus 1904 rôp God …. ta libben. Hjoed, 12 febrewaris 1994, helle Hy har thús. Wy jouwe har út hannen en lizze har del yn de ierde, yn de hannen fan de libjende God.

Op 20 augustus 1904 rôp God …. ta libben. Hjoed, 12 febrewaris 1994, helle Hy har thús. Wy jouwe har út hannen en lizze har del yn de ierde, yn de hannen fan de libjende God.

Joukje de Jong 9 november 2016

Op 20 augustus 1904 rôp God …. ta libben. Hjoed, 12 febrewaris 1994, helle Hy har thús. Wy jouwe har út hannen en lizze har del yn de ierde, yn de hannen fan de libjende God.