heit&mem

Op 1 july hat …. in ein oan syn libben makke. Hy woe net mear. Wy hâlden fan him en moatte fierder.

Op 1 july hat …. in ein oan syn libben makke. Hy woe net mear. Wy hâlden fan him en moatte fierder.

Joukje de Jong 9 november 2016

Op 1 july hat …. in ein oan syn libben makke. Hy woe net mear. Wy hâlden fan him en moatte fierder.