heit&mem

Om stil fan te wurden

Om stil fan te wurden

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Om stil fan te wurden
om ferwûndere nei te sjen
Twa leave lytse berntsjes,
oan ús tabetroud troch Him.