heit&mem

Ofskie nimme is

Ofskie nimme is

Sietske Zwart 28 augustus 2015

Ofskie nimme is
mei tankbere hannen oannimme,
al wat it oantinken wurdich is.