heit&mem

Ofskie

Ofskie

Dieuwke van der Meer 4 juni 2015

Foar altyd ôfskie nimme, it docht sa sear,
wat freegje, prate en fertelle, it kin net mear.
Har/syn dwaan en wêzen, wy ferjitte it net.
.. bliuwt foar altyd yn ús hert.