heit&mem

Oerweldigjend wie jimme meilibjen, neidat sa hommels by ús weinommen waard …. It hat ús o sa goeddien dat …. by safollen bemind wie en troch safollen wurdearre en respektearre waard. Jim waarme belutsenheid joech ús in geweldich soad stipe en sil ús helpe om mei it grutte gemis en it fertriet om te gean.

Oerweldigjend wie jimme meilibjen, neidat sa hommels by ús weinommen waard …. It hat ús o sa goeddien dat …. by safollen bemind wie en troch safollen wurdearre en respektearre waard. Jim waarme belutsenheid joech ús in geweldich soad stipe en sil ús helpe om mei it grutte gemis en it fertriet om te gean.

Joukje de Jong 9 november 2016

Oerweldigjend wie jimme meilibjen, neidat sa hommels by ús weinommen waard …. It hat ús o sa goeddien dat …. by sa’n soad bemind wie en troch safolle wurdearre en respektearre waard. Jim waarme belutsenheid joech ús in geweldich soad stipe en sil ús helpe om mei it grutte gemis en it fertriet om te gean.