heit&mem

Oeral

Oeral

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Do bist net mear wêrsto wiest,
mar oeral wêr’t wy binne.