heit&mem

Oan Gods genede betrouwe wy it alderdierberste ta wat wy besitte.

Oan Gods genede betrouwe wy it alderdierberste ta wat wy besitte.

Joukje de Jong 9 november 2016

Oan Gods genede betrouwe wy it alderdierberste ta wat wy besitte.