heit&mem

Oan ‘e kant

Oan ‘e kant

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Oan ’e kant
oan ’e kant
ik wol der ek graach by!
Hallo – hallo
hjir bin ik dan!
Wat fynst fan my?