heit&mem

Oan ’e ein fan syn libben ta genietsjend en plannen meitsjend foar de heine takomst, is yn ’e betide moarn fan 8 novimber yn syn sliep by ús weirekke myn leave, tige soarchsume man, ús dierbere heit en pake

Oan ’e ein fan syn libben ta genietsjend en plannen meitsjend foar de heine takomst, is yn ’e betide moarn fan 8 novimber yn syn sliep by ús weirekke myn leave, tige soarchsume man, ús dierbere heit en pake

Joukje de Jong 9 november 2016

Oan ’e ein fan syn libben ta genietsjend en plannen meitsjend foar de heine takomst, is yn ’e betide moarn fan 8 novimber yn syn sliep by ús weirekke myn leave, tige soarchsume man, ús dierbere heit en pake