heit&mem

Oan dea en ûndergong is treast ferbûn,

Oan dea en ûndergong is treast ferbûn,

Sietske Zwart 28 augustus 2015

Oan dea en ûndergong is treast ferbûn,
want neat wurdt wei, de ierde hâldt sêft
’t ûnthjit yn fan nij libben en krêft.