heit&mem

O sa tankber foar wat hy foar ús betsjutten hat, is rêstich en weardich hinnegien ús leave en soarchsume heit en pake

O sa tankber foar wat hy foar ús betsjutten hat, is rêstich en weardich hinnegien ús leave en soarchsume heit en pake

Joukje de Jong 9 november 2016

O sa tankber foar wat hy foar ús betsjutten hat, litte wy witte dat rêstich en weardich hinnegien is ús leave en soarchsume heit en pake