heit&mem

No’tsto der bist is alles oars, mar krekt sa at it heart

No’tsto der bist is alles oars, mar krekt sa at it heart

Dieuwke van der Meer 10 mei 2020

No’tsto der bist is alles oars, mar krekt sa at it heart.