heit&mem

No is … der net mear,

No is … der net mear,

Sietske Zwart 28 augustus 2015

No is … der net mear,
mar hy bliuwt yn ús libben,
en is mei ús ferbûn yn leafde en yn ferhalen.