heit&mem

No’t wy,

No’t wy,

Sietske Zwart 27 augustus 2015

No’t wy,
mei-inoar
dy wurden binne,
kinne wy allinnich mar tankber wêze