heit&mem

No as wy,

No as wy,

Sietske Zwart 27 augustus 2015

No as wy,
tegearre
dy wurden binne,
kinne wy allinnich mar tankber wêze