heit&mem

Nij op ierde

Nij op ierde

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Do bist noch nij op ierde
do bist hjir noch mar krekt
en no hast fan dy ierde
al in stikje yn ’e sinne set.