heit&mem

Nij libben yn ús earms

Nij libben yn ús earms

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Nij libben yn ús earms,
sa tear en o sa unyk.
Troch Him oan ús tabetroud
wat fiele wy ús ryk.
It libben is moai,
mar ek kwetsber fanôf it begjin.
Wy sille der foar dy wêze,
wolkom yn ús gesin.