heit&mem

Net ûnferwachts, mar wol fierste betiid, is ús alderleafste heit en pake ferstoarn.

Net ûnferwachts, mar wol fierste betiid, is ús alderleafste heit en pake ferstoarn.

Joukje de Jong 9 november 2016

Net ûnferwachts, mar wol fierste betiid, is ús alderleafste heit en pake ferstoarn.