heit&mem

Net mear

Net mear

Dieuwke van der Meer 4 juni 2015

Do bist net mear wêrst wiest
mar oeral wêr’t wy binne.