heit&mem

Nei it ferstjerren fan …., myn man en ús heit, op 18 febrewaris 1986, wolle wy elkenien hertlik tankje foar alle reaksjes. De belangstelling wie oerweldigjend en hertferwaarmjend.

Nei it ferstjerren fan …., myn man en ús heit, op 18 febrewaris 1986, wolle wy elkenien hertlik tankje foar alle reaksjes. De belangstelling wie oerweldigjend en hertferwaarmjend.

Joukje de Jong 9 november 2016

Nei it ferstjerren fan …., myn man en ús heit, op 18 febrewaris 1986, wolle wy elkenien hertlik tankje foar alle reaksjes. De belangstelling wie oerweldigjend en hertferwaarmjend.