heit&mem

Nei in moai libben hawwe wy ôfskie nommen fan myn leave man, ús soarchsume heit en pake

Nei in moai libben hawwe wy ôfskie nommen fan myn leave man, ús soarchsume heit en pake

Joukje de Jong 9 november 2016

Nei in moai libben hawwe wy ôfskie nommen fan myn leave man, ús soarchsume heit en pake