heit&mem

Nei in lang en soarchsum libben is ferstoarn ús leave mem, beppe en oerbeppe

Nei in lang en soarchsum libben is ferstoarn ús leave mem, beppe en oerbeppe

Joukje de Jong 9 november 2016

Nei in lang en soarchsum libben is ferstoarn ús leave mem, beppe en oerbeppe